TT NameFile Download TypeFile
1 Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017
2 Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tạm ứng kinh phí CTMT Y tế 0 Dân số đợt 2 năm 2016
3 Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2017 về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình số 1376/BYT-TCDS ngày 22/3/2017
4 Công văn 204/BYT-TCDS ngày 16/1/2017 vê việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
5 Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025
6 Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016 - 2020 số 7539/QĐ-BYT ngày 28/12/2016
7 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tích hợp Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu số 3568/QĐ-BYT ngày 14/7/2016
8 Công văn hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ SLTS/LSSS trong Chương trình DS-KHHGĐ số 5811/BYT-TCDS ngày 28/7/2016
9 Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
10 Quyết định số 3382/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020
11 Quyết định 4669/QĐ-BYT ngày 13/12/2011 của Bộ Y tế về phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015
12 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016
13 Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình số 1699/QĐ-BYT ngày 16/5/2013
14 Quyết định của Bộ Y tế Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2013
15 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 số 5173/QĐ-BYT ngày 15/12/2014
16 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2015 số 4489/QĐ-BYT ngày 30/10/2014
Back toTop