TT NameFile Download TypeFile
1 Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghi lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017
2 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới
3 Nghị Quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 ngày 26/8/2016
4 Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí Thư về viêc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
5 Chỉ thị của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước số 49-CT/TW ngày 21/02/2005
6 Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ-TW ngày 22/3/2005
7 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
8 Luật Phòng, chống nhiễm Virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 6/13/2014
10 Nghị quyết ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 718/NQ-UBTHVQH13 ngày 02/1/2014
11 Pháp lệnh người cao tuổi số 23/2000/PL-UBTHVQH1 ngày 28/4/2000
12 Pháp lệnh dân số Số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/1/2003
13 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số Số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008
Back toTop