TT NameFile Download TypeFile
1 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới
2 Nghị Quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 ngày 26/8/2016
3 Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí Thư về viêc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
4 Chỉ thị của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước số 49-CT/TW ngày 21/02/2005
5 Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ-TW ngày 22/3/2005
6 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
7 Luật Phòng, chống nhiễm Virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 6/13/2014
9 Nghị quyết ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 718/NQ-UBTHVQH13 ngày 02/1/2014
10 Pháp lệnh người cao tuổi số 23/2000/PL-UBTHVQH1 ngày 28/4/2000
11 Pháp lệnh dân số Số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/1/2003
12 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số Số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008
Back toTop