TT NameFile Download TypeFile
1 Nghị đinh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
2 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
3 Nghị định số 08/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
4 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
5 Nghị định của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013
6 Nghị định của Chính phủ về Quy định nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014
7 Nghị đinh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế số 163/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012
8 Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014
9 Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
10 Nghị định của Chính phủ về Quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
11 Nghị định của Chính phủ về Phụ cấp công vụ số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011
12 Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị khóa XI ngày 05/9/2014
13 Nghị định của Chính phủ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Back toTop