TT NameFile Download TypeFile
1 Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
2 Quyết định phê duyệt đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016-2020
3 Quyết định Ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplemants)
4 Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 về việc Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020
5 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 về việc Phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cở sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
6 Quyết đinh số 4069/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020
7 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 về việc Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025
8 Quyết định Số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Back toTop