TT NameFile Download TypeFile
1 Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
2 Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
3 Quyết định phê duyệt đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016-2020
4 Quyết định Ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplemants)
5 Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 về việc Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020
6 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 về việc Phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cở sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
7 Quyết đinh số 4069/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 về việc Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025
9 Quyết định Số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Back toTop