TT NameFile Download TypeFile
1 C/v Số 4480/BYT-TCDS về việc Ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
2 C/v hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7/2018
3 Tài Liệu Tư vấn về các phương tiện tránh thai
4 Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghi lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017
5 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới
6 Công văn phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh trên mạng năm 2017
7 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017
8 Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
9 Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017
10 C/v Phối hợp Chi cục tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2107
11 C/v Tuyên truyền, phối hợp phát động tham gia cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2107
12 Quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
13 Thể lệ cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
14 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Yêu an toàn - Vạn điều hay" trên mạng năm 2017
15 Nghị đinh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
16 Công văn hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2017
17 Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tạm ứng kinh phí CTMT Y tế 0 Dân số đợt 2 năm 2016
18 Quyết định phê duyệt đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016-2020
19 Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2017 về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình số 1376/BYT-TCDS ngày 22/3/2017
20 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
21 Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ : Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
22 Triển khai các nội dung do TTg CP giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV
23 Công văn 204/BYT-TCDS ngày 16/1/2017 vê việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
24 Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025
25 Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2016 - 2020 số 7539/QĐ-BYT ngày 28/12/2016
26 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 số 474/TCDS-TTGD
27 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015 nhân kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác DS-KHHGĐ, tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016
28 Công văn Hướng dẫn các hoạt động truyền thông về "Giảm thiếu mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016
29 Công văn tuyên truyền, phối hợp phát động tham gia Cuộc thi Kê chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
30 Công văn Phối hợp tổ chức Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh trên mạng năm 2016
31 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
32 Nghị Quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 ngày 26/8/2016
33 Quyết định Ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplemants) số 4288/QĐ-BYT ngày 08/8/2016
34 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tích hợp Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu số 3568/QĐ-BYT ngày 14/7/2016
35 Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 về việc Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020
36 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 về việc Phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cở sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
37 Công văn hướng dẫn tạm thời giá dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ SLTS/LSSS trong Chương trình DS-KHHGĐ số 5811/BYT-TCDS ngày 28/7/2016
38 Công văn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
39 Quyết đinh số 4069/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020
40 Quyết định số 86/QĐ-TCDS ngày 18/7/2016 về việc Ban hành danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, hàng hóa phục vụ kho dữ liệu điện tử Trung ương và địa phương trong hoạt động Dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 2016
41 Quyết định số 3382/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020
42 Công văn Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2016
43 Thông tư Liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ ngày 15/4/2016
44 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch TTXH các PTTT năm 2016 của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ ngày 24/5/2016
45 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữa thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số ngày 15/4/2016
46 Quyết định phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025 số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016
47 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016
48 Công văn chuẩn bị báo cáo chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, vận động cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt"
49 Thông tư Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm Y tế x,ã phường, thị trấn số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015
50 Quyết định Ban hành bảng điểm đánh giá công tác DS-KHHGĐ năm 2015 ngày 05/5/2015
51 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ số 428/QĐ-TCDS ngày 26/12/2014
52 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Thành lập ban biên tập và Tổ thư ký Trang thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ sô 341/QĐ-TDCS ngày 25/11/2014
53 Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2015 số 259/TCDS-TTGD ngày 25/5/2015
54 Hướng dẫn Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2015 số 95/TCDS-TTGD ngày 11/3/2015
55 Hướng dẫn Thực hiện chiến dịch năm 2015 ngày 11/3/2015
56 Phương án Phân bổ kinh phí CTMTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình số 122/TCDS-KHTC ngày 20/3/2015
57 Thông báo Phân công Lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phục trách các tỉnh, thành phố năm 2015
58 Quyết định Phê duyệt chương trình công tác năm 2015 số 17/QĐ-TCDS ngày 10/02/2015
59 Công văn tuyên truyền và phát động cuộc thi kể chuyện bằng ảnh trên mạng xã hội số 613/QĐ-TCDS ngày 28/9/2015
Back toTop