TT NameFile Download TypeFile
1 Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghi lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017
2 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Hành Trung ương khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới
3 Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
4 Nghị đinh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
5 Quyết định phê duyệt đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên giai đoạn 2016-2020
6 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
7 Nghị định số 08/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
8 Nghị Quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 ngày 26/8/2016
9 Quyết định Ban hành tài liệu Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplemants)
10 Thông tư Liên tịch Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục số 25/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 04/9/2013
11 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
12 Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 về việc Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020
13 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 về việc Phê duyệt Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cở sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
14 Quyết đinh số 4069/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020
15 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 về việc Phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025
16 Quyết định Số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
17 Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí Thư về viêc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
18 Thông tư Liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ ngày 15/4/2016
19 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữa thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số ngày 15/4/2016
20 Thông tư Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm Y tế x,ã phường, thị trấn số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015
21 Thông tư Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014
22 Thông tư Hướng dẫn đăng kí khám bệnh, chữa bênh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014
23 thông tư của Bộ Y tế Ban hành và hướng dẫn thực hiện thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014
24 Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014
25 Thông tư Bộ Y tế Quy định điều kiện hoạt động trên môi trường mạng số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014
26 Nghị định của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013
27 Nghị định của Chính phủ về Quy định nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014
28 Nghị đinh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế số 163/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012
29 Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014
30 Nghị định của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
31 Nghị định của Chính phủ về Quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013
32 Nghị định của Chính phủ về Phụ cấp công vụ số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011
33 Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị khóa XI ngày 05/9/2014
34 Chỉ thị của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước số 49-CT/TW ngày 21/02/2005
35 Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ-TW ngày 22/3/2005
36 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
37 Luật Phòng, chống nhiễm Virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
38 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 6/13/2014
39 Nghị quyết ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 718/NQ-UBTHVQH13 ngày 02/1/2014
40 Pháp lệnh người cao tuổi số 23/2000/PL-UBTHVQH1 ngày 28/4/2000
41 Pháp lệnh dân số Số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/1/2003
42 Nghị định của Chính phủ Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
43 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số Số 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008
Back toTop