60 năm công tác dân số thành phố Hải Phòng

Thứ Ba, 28/12/2021 09:07 AM (GMT+7)

Công tác dân số có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, trong thời gian qua, Thành Ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng luôn quan tâm sát sao chỉ đạo với việc ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch về công tác dân số, cùng với sự phối hợp vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở. Vì thế trong những năm qua công tác dân số luôn đạt được những mục tiêu đề ra.

Lưu Trung Kiên