Quyết định số 1738/QĐ-BYT về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Hai, 10/04/2023 03:19 PM (GMT+7)

Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 7/4/2023 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-TW ngày 15/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Vũ Phương Bảo Khanh

Cùng chuyên mục

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 BCĐQG Dân số và Phát triển

Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 11/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần...

QĐ 24/QĐ-CDS về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CCTC của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ DS

Quyết định số 24/QĐ-CDS ngày 29/01/2024 của Cục Dân số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Thư mời Cộng tác viên tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về Dân số năm 2023

Thư mời số 88/TM-TTTV ngày 01/6/2023 của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc...