chiến lược dân số việt nam đến năm 2030 - các bài viết về chiến lược dân số việt nam đến năm 2030, tin tức chiến lược dân số việt nam đến năm 2030

Quảng Trị tập trung triển khai hiệu quả Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030

Cùng với cả nước, công tác dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã đạt được...

Công tác dân số năm 2020: Nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

2020 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020,...

Triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị...

Quyết định Phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến...