Quyết định số 118/QĐ-TCDS Ban hành Bảng điểm đánh giá công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022

Quyết định số 118/QĐ-TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Ban hành Bảng điểm đánh giá công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022

Công văn 361/TCDS-TTGD thông báo chủ đề và diễn giải nội dung Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022

Công văn 361/TCDS-TTGD ngày 29/6/2022 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo chủ đề và diễn giải nội dung Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022

Hướng dẫn nội dung truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới 11/7/2022

Căn cứ công văn số 86/TCDS-TTGD ngày 22/02/2022 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2022, Tổng cục DS - KHHGĐ hướng dẫn nội dung truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2022

QĐ 694/QĐ-UBND Phê duyệt ĐA Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ CTVDS, GĐ, TE và NVYT thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em cà nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

CT17-CT/TU tăng cường LĐ các cấp ủy đảng về CTDS và nâng cao CLDS trong tình hình mới trên tỉnh Hậu Giang đến năm2030

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 07/3/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân số và nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Công văn số 86/TCDS-TTGD ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2022

Công văn số 86/TCDS-TTGD ngày 22/02/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2022

QĐ 146/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2021

Quyết định số 146/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi"

Quyết định số 182/QĐ-TCDS ngày 29/10/2021 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi".