Phiên 6 Hội thảo quốc tế thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Tường thuật phiên 6: "ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng: Con đường phía trước" tại Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác...

Phiên Khai mạc Hội thảo quốc tế thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Tường thuật phiên Khai mạc Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe...

Già hóa dân số và Tiếng nói của người cao tuổi

Xu hướng già hóa dân số đang diễn ra trên tất cả các khu vực và các quốc gia, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Ước tính...

LIVESTREAM HỘI THẢO QUỐC TẾ THÚC ĐẨY GIÀ HÓA NĂNG ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE TÂM THẦN NGƯỜI CAO TUỔI TRONG ASEAN

Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong...

Workshop document - Tài liệu hội thảo

Tài liệu hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao...

Speaker list - Lý lịch khoa học diễn giả Hội thảo già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần NCT trong ASEAN

Lý lịch khoa học diễn giả tham gia Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hoá năng động và sức...

Concept note - Giới thiệu hội thảo già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong...

Tentative Agenda - Chương trình hội thảo già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Chương trình hội thảo Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi...

Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong ASEAN

Hội thảo quốc tế tăng cường hợp tác thúc đẩy già hoá năng động và sức khoẻ tâm thần người cao tuổi trong ASEAN - International...